สถานการณ์ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กวัยรุ่นในประเทศไทย

ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
28.45% 44.88% 26.67% 100%
จังหวัด ระดับทักษะ EF
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
1. แพร่ 0 0 1 1
2. อ่างทอง 0 1 0 1
3. ราชบุรี 0 1 1 2
4. อุดรธานี 0 1 0 1
5. อุบลราชธานี 0 0 1 1
6. สุรินทร์ 0 1 0 1
7. ขอนแก่น 0 1 0 1
8. นครสวรรค์ 0 0 1 1
9. หนองคาย 2 24 36 62
10. นครพนม 26 84 116 226
11. สมุทรสาคร 37 100 88 225
12. ปราจีนบุรี 43 111 89 243
13. สมุทรปราการ 2 8 1 11
14. ระยอง 48 125 62 235
15. พระนครศรีอยุธยา 1 3 0 4
16. ยะลา 3 4 4 11
17. นครราชสีมา 66 80 84 230
18. น่าน 77 117 57 251
19. นครปฐม 71 107 23 201
20. เชียงใหม่ 78 100 38 216
21. ภูเก็ต 92 91 43 226
22. กรุงเทพมหานคร 90 102 21 213
23. นครศรีธรรมราช 86 94 19 199
24. ชลบุรี 3 1 1 5
25. นนทบุรี 4 0 1 5
26. ปัตตานี 1 0 0 1
27. ลพบุรี 1 0 0 1
28. แม่ฮ่องสอน 1 0 0 1
29. พิษณุโลก 1 0 0 1
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

2576 คน