สถานการณ์ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กวัยรุ่นในประเทศไทย

ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
28.89% 45.08% 26.03% 100%
จังหวัด ระดับทักษะ EF
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
1. แพร่ 0 0 1 1
2. อ่างทอง 0 1 0 1
3. หนองคาย 0 0 1 1
4. ราชบุรี 0 1 1 2
5. พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 1
6. อุดรธานี 0 1 0 1
7. อุบลราชธานี 0 0 1 1
8. สมุทรปราการ 1 8 1 10
9. นครพนม 26 84 116 226
10. สมุทรสาคร 37 100 88 225
11. ปราจีนบุรี 43 111 89 243
12. ระยอง 48 125 62 235
13. ยะลา 3 4 4 11
14. นครราชสีมา 66 78 84 228
15. น่าน 77 117 57 251
16. ชลบุรี 1 1 1 3
17. นครปฐม 70 107 22 199
18. เชียงใหม่ 78 100 38 216
19. ภูเก็ต 92 91 43 226
20. กรุงเทพมหานคร 85 98 19 202
21. นครศรีธรรมราช 86 94 19 199
22. นนทบุรี 4 0 1 5
23. ปัตตานี 1 0 0 1
24. ลพบุรี 1 0 0 1
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

2489 คน