รู้จักโครงการ

เกี่ยวกับแบบประเมิน EF วัยรุ่น
อ่านต่อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ EF วัยรุ่น
อ่านต่อ

สถานการณ์ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กวัยรุ่นในประเทศไทย

ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
28.44% 44.88% 26.68% 100%
จังหวัด ระดับทักษะ EF
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
1. แพร่ 0 0 1 1
2. อ่างทอง 0 1 0 1
3. ราชบุรี 0 1 1 2
4. พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 1
5. อุดรธานี 0 1 0 1
6. อุบลราชธานี 0 0 1 1
7. หนองคาย 2 24 36 62
8. สมุทรปราการ 1 8 1 10
9. นครพนม 26 84 116 226
10. สมุทรสาคร 37 100 88 225
11. ปราจีนบุรี 43 111 89 243
12. ระยอง 48 125 62 235
13. ยะลา 3 4 4 11
14. นครราชสีมา 66 79 84 229
15. น่าน 77 117 57 251
16. นครปฐม 70 107 22 199
17. เชียงใหม่ 78 100 38 216
18. ภูเก็ต 92 91 43 226
19. กรุงเทพมหานคร 88 100 19 207
20. นครศรีธรรมราช 86 94 19 199
21. ชลบุรี 3 1 1 5
22. นนทบุรี 4 0 1 5
23. ปัตตานี 1 0 0 1
24. ลพบุรี 1 0 0 1
25. แม่ฮ่องสอน 1 0 0 1
26. พิษณุโลก 1 0 0 1
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

2560 คน