รู้จักโครงการ

เกี่ยวกับแบบประเมิน EF วัยรุ่น
อ่านต่อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ EF วัยรุ่น
อ่านต่อ

สถานการณ์ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กวัยรุ่นในประเทศไทย

ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
29.00% 45.00% 27.00% 100%
จังหวัด ระดับทักษะ EF
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
1. แพร่ 0 0 1 1
2. อ่างทอง 0 1 0 1
3. ราชบุรี 0 2 1 3
4. อุดรธานี 0 1 0 1
5. อุบลราชธานี 0 0 1 1
6. สุรินทร์ 0 1 0 1
7. ขอนแก่น 0 1 0 1
8. นครสวรรค์ 0 0 1 1
9. ชัยภูมิ 0 1 0 1
10. พัทลุง 0 1 0 1
11. สระบุรี 0 1 0 1
12. เชียงราย 0 1 0 1
13. กาฬสินธุ์ 0 0 1 1
14. หนองคาย 2 24 37 63
15. นครพนม 26 84 116 226
16. สมุทรสาคร 37 100 88 225
17. ปราจีนบุรี 43 111 89 243
18. ระยอง 48 125 62 235
19. สมุทรปราการ 3 8 1 12
20. พระนครศรีอยุธยา 1 3 0 4
21. ยะลา 3 4 4 11
22. นครราชสีมา 66 80 84 230
23. น่าน 77 118 57 252
24. นครปฐม 71 107 23 201
25. เชียงใหม่ 80 100 41 221
26. ภูเก็ต 92 91 43 226
27. กรุงเทพมหานคร 92 102 22 216
28. นครศรีธรรมราช 86 94 19 199
29. ชลบุรี 3 1 1 5
30. นนทบุรี 4 0 2 6
31. ปัตตานี 1 0 0 1
32. ลพบุรี 1 0 0 1
33. แม่ฮ่องสอน 1 0 0 1
34. พิษณุโลก 1 0 0 1
35. ตรัง 1 0 0 1
36. ศรีสะเกษ 1 0 0 1
37. ร้อยเอ็ด 1 0 0 1
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

2597 คน