ปี 2562

การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และ ความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การวิจัยทำการศึกษาสถานการณ์และปัจจัยส่งเสริมสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถของการคิดเชิงบริหารของสมองในผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุแกนนำเข้มแข็งสังกัดสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 20 ชมรม

โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะ บกพร่อง ทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

โครงการวิจัยการติดตามสถานการณ์สุขภาพและฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในพื้นที่นำร่องจังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ของเด็ก ปริมาณสารโลหะหนัก รวมทั้งศึกษาปัจจัยทางด้านครอบครัวและสังคม เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กโดยการมีส่วนร่วมของครู รวมทั้งให้เด็กตระหนักและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากสารพิษในพื้นที่เสี่ยงอุตสาหกรรมโลหะหนัก