ปี 2564

โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรม

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร EF ในเด็กที่ได้รับการส่งเสริมโดยครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใน 17 โรงเรียน จำนวน 514 คน

โครงการขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก จากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง

ในทุกการตายของเด็กจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บมักพบจุดจุดซ่อนเร้น 3 ประการที่นำไปสู่ เหตุการตายได้แก่ พฤติกรรมเด็ก ระบบการคุ้มครองดูแล และสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์รอบตัว เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก